Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
Google+ icon
YouTube icon
Pinterest icon

Intuïtie en Fantasie

ThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetter

Intuïtie

Pan en de Syrinx, P.P. Rubens en Jan BreughelEn we gaan verder ....  we hebben nu al veel geleerd... 

Intuïtie maakt zich kenbaar via verbeelding. Intuïtie is gegroeid uit instinct, de oudste menselijke functie. Instinctieve intuïtie was één van de belangrijkste drijfveren in onze evolutie gedurende mijoenen jaren.
Ons denken en voelen staan niet aan dé basis van onze menselijke soort. Daar moeten we ons wel heel goed van bewust zijn. De moderne Moedergodin van de Rede kan onmogelijk onze wereld naar een hoger niveau sturen. Ook de kern van de vooruitgang in onze wetenschap vindt zijn oorsprong in toevallige intuïtieve ontdekkingen. Er zijn vele voorbeelden hiervan.

Instincten zijn niet vaag of onbepaald maar het zijn specifiek gevormde krachten, die al lang voordat er enige bewustwording ontstond, hun eigen 'denkbeelden' vormden.
Bv. Een zeeschildpadje dat uit het ei komt, weet onmiddellijk dat het zo vlug mogelijk het zeewater in moet, zonder dat ooit geleerd te hebben! Dit is het zuivere onbewuste instinct.

Schilderij rechts: "Pan en de Syrinx, Pieter Paul Rubens en Jan Breughel". Pan is de God van het woud en de patroon van de herders.
Hij is de God van het vee en het dierlijk instinct. Pan heeft een onderlijf en hoorns van een geit. De panfluit is naar hem genoemd.
Opgewonden zit Hij de nimf achterna. Zij wilde maagd blijven en bad tot de goden. Haar gebed werd  verhoord en ze veranderde net op tijd in een rietstengel.
Daar maakte Pan toen zijn fluit van.
...  Wel zijn panfluit om liederen op te spelen en zingen ....

Philippe Smith  'Green Nerves'Ook de menselijke handelingen worden in hoge mate door instincten beinvloed. In de oude mythen en religies werd
dit uitgebeeld door 'De Sater'. Doch ook het bewuste verstand heeft zijn doelstellingen. Met verstandig wegredeneren
bereiken we ook niets want instincten volgen hun eigen doeleinden. Ze vormen infeite 'het grondpatroon' van ons gedrag.
Enkel door begrip en inzicht van ons bewuste verstand kunnen we hier invloed op uitoefenen. Deze instinctieve kunstdrift
kan zich echter dwangmatig doorzetten tegen wil en verstand en dan houdt dé vrijheid van de keuze op.
Dit kan leiden tot persoonlijkheidsstoornissen, neurose of psychische onevenwichten.
Voornamelijk de kunstenaar moet zich daarvan bewust zijn!
  Mamma Mia... kunstdrift kan leiden to persoonlijkheidstoornissen.... 

Ook de kern van de artistieke processen komen niet van ons denken of voelen. Veelal drukken kunstenaars hun gevoel en 
emoties wel uit, maar de kern van het artistieke is iets anders. De kern is intuïtie en gewaarwording. Deze verbeeldende
intuïtieve functie werkte volgens Maria Moltzer reeds bij de grotschilders uit de prehistorie.
Zoals reeds vermeld is intuïtie gegroeid uit het instinct, de oudste menselijke functie.  Intuïtie is een gewaarwording via het
onbewuste. Jung noemt deze 2 functies, intuïtie en gewaarwording, dé esthetische functies die de basis vormen van het creatieve proces.
We observeren en registreren ermee. De kunstenaar abstraheert zijn waarneming.

Als een kunstenaar gaat denken en voelen, twee oordelende functies, dan stagneert het creatieve proces.
Er moet een intuïtieve onpersoonlijke schepping plaats vinden. Dan ontstaat er pas een zelfstandig nieuw product.
Het is meer het resultaat van instinct dan van beredenering. Het 'ongeboren werk' is in de ziel van de echte kunstenaar een Natuurkracht. 
Het feit, als een werk van een kunstenaar op eigen benen weet te staan, zal een oordeel vellen over  de  artistieke waarde ervan.
Kan het bijgevolg niet op eigen benen staan dan is het niet authentiek en is het zeker geen kunstwerk.
Als ik het goed begrijp moet mijn kunst op zijn persoonlijke benen weten te staan en dan is het authentiek.... heel juste Flupke yes

ThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetter

De Wijsheid van Minerva overwint de Onwetendheid of Rebellie.Maria Moltzer zegt het volgende: 'Intuïtie heeft een collectieve functie én zij heeft haar wortels in het persoonlijke en
onpersoonlijke onbewuste, zij bevat zowel elementen van denken als van voelen...'. 

Intuïtie brengt half bewuste en half onbewuste elementen bij elkaar.
Haar kenmerk is dat zij het irrationele en het rationele in balans houdt. Intuïtie is dus voor een deel onbewust, instinctmatig
en onpersoonlijk. Doch, zij is ook voor een deel persoonlijk omdat het een (on)bewust samenraapsel is van al onze
ervaringen en passies. Onze bewuste waarneming speelt hier toch een een rol, zij het gedeeltelijk. Intuïtie beweegt zich
bijgevolg in 2 werelden, in het instinctieve en het verstandelijke!

Links: 'de Wijsheid van Minerva overwint de Onwetendheid of Rebellie'.
Als je jouw verbeelding laat werken dan zie je hoe het verstand, afgebeeld als een strijdende engel, een gevecht voert met
het rebelse dierlijke
Voor een echte kunstenaar is de instinctieve psyche uiterst belangrijk. Doch ook voor alle mensen! 
Expressie  en verbeelding kunnen helpen om het psychische evenwicht te herstellen. Gevoelens, indrukken, gedachten en
ideeën, die weinig aandacht hebben gekregen kunnen zo in de kunst naar buiten komen. Er is bijgevolg een kracht
werkzaam in ons lichaam die aandringt tot (zelf)ontplooing, ontwikkeling en (zelf)inzicht.

Philippe Smith  'Before Big Bang' Een groot kunstenaar moet vroeg of laat boven al deze persoonlijke gevoelens en gedachten uitstijgen....
Als dé kunstenaar goed evolueert, zal hij op het hoogtepunt een 'pyschische eenheid' bereiken.
Het perfecte samenspel tussen zijn bewuste geest  en de dierlijke geest, de onbewuste instinctieve psyche.
De instinctieve psyche is dé kern van onze geest. We krijgen deze van de Natuur en deze is voor iedere mens dezelfde.
Dit is dé volmaakte, onvergankelijke, richtinggevende oerbron. Iedere generatie heeft dat door aan de volgende...

Deze oerbron intuïtief uitbeelden in eender welke kunstvorm is het beste wat de mens kan overkomen.
De manier waarop wijzelf hier mee omgaan in onze kunst veroorzaakt een geestelijke gezondheid en niet alleen voor onszelf
maar voor de ganse gemeenschap!
De moderne maatschappij heeft dit verdrongen en heeft nu vele psychiaters en psychologen nodig.
De Saters, die tot de verbeelding spraken in de religieuze kunst, zijn gevlucht met alle gevolgen vandien.
Vandaar de grote 'armoede' in de hedendaagse kunst. M. 
Moltzer zegt ook: 'Wanneer een kunstenaar in staat is het onbewuste te assimileren en volwaardig
naar boven te brengen, dan lukt hem dat juist via intuïtie.  Deze (ver)beeldende functie werkte volgens Moltzer ook reeds bij de grotschilders uit de prehistorie'

Intuïtie maakt zich bijgevolg kenbaar via verbeelding. Pas via intuïtie is dé mens creatief. En de gemeenschap zit te wachten op de verlossende
of bevrijdende intuïtie! Zoals reeds gezegd; Een creatief idee komt nooit door hard na te denken of te voelen maar door intuïtie.
Vanuit een intuïtieve houding reageert men met 'begrijpen'
.

Een zuiver rationele houding is een als het ware een psychopathische houding, zonder enig inlevingsvermorgen, zonder empathie en dat is nu net
wat ontbreekt aan onze maatschappij! Als er psyhopathen Ridders zouden worden in onze maatschappij dan is er toch wel iets ernstig verkeerd in
onze maatschappij? Gelukkig is dit niet zo...(...)...?
K' heb joen verstaan Mariatje ....denken en voelen, zoals de meeste doen, is uit den boze....no
Echte creativeit is enkel mogelijk door intuïtie .... ahwel.... k'ga da zeker toepassen...  

ThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetter

Fantasie

BerniniDe moderne wetenschappelijke mens staat soms wat huiverig tegenover fantasie. Nochtans  liggen visioenen,
dromen, mythen en legendes aan de grondbasis van onze psyche. Het verwaarlozen hiervan veroorzaakt een
desorientatie op de gehele maatschappij. Men kan wat in 10.000-den jaren is opgebouwd door de Natuur
zomaar niet verwaarlozen.

Links: "Pluto & Prosperina" is  een marmeren sculptuur van "Gianlorenzo Bernini". Hij maakte de sculptuur
tussen 1621 en 1622, en hij  was slechts 23 jaar oud. We zien hoe Pluto de jonge Proserpina vastneemt.
Op de achtergrond zie je de driekoppige waakhond Cerberus. Pluto is de God van de onderwereld in de
Romeinse religie. Hij was verantwoordelijk voor het wegen van leven van de zielen, die naar de onderwereld
kwamen en ook voor hun leven in deze onderwereld.

Fantasie en intuïtie zijn essentiële voorwaarden voor de vooruitgang in een maatschappij. Iedereen is er zich
bewust van dat ze waardevol zijn voor dichters en kunstenaars maar infeite zijn deze in werkelijkheid onmisbaar
voor alle hogere niveau's van de wetenschap. Iedereen weet dat mythen te onwaarschijnlijk zijn om letterlijk
bedoeld te zijn. Ook de mythen van het verhaal van Jezus Christus (Kristus uitgesproken en in oudheid Christos
geschreven). Deze verhalen waren bedoeld voor een hogere bewustwording maar zijn verkeerd begrepen.
De meeste belangrijke zinnen uit het Nieuwe testament zijn bijna letterlijk overgenomen uit een 2000 jaar
ouder boek, de Bhavahad Gita. De verhalen van Arunya en Kristos. Letters veranderen volgens de uitspraak.
Zo hadden we vroeger Coxyde, nu Koksijde. 

Zoals reeds gezegd, uit visoenen en dromen van onze verre voorouders is onze menselijke geest geëvolueerd.
Het scheppend vermogen van de mens is verbonden met de droom en zijn symboliek. De droom en zijn symbolen
zijn moeilijk defineerbaar. Echte symbolen zijn dé dragers van onze diepe psyche. De interpretatie is vrij!
Er vindt een abstactie plaats. De abstraherende gewaarwording is vooral eigen aan de echte kunstenaar.
Enkel de fantasieën uit het onbewuste hebben een 'bepaalde' artistieke waarde. 

Amai, dat is wel een serieuze fantasie.... zo n'een hond, met drie koppen, da besta toch wel niet zeker ..... 

ThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetter

Mythen behoren tot de wereld van de fantasie. 

Philippe Smith 'Another Big Bang'Mythen zijn in de eerste plaats psychische manifestaties, die het wezen van dé ziel uitbeelden... het wezen van onze ziel. Ook de primitieve mens wilde hetgeen hij waarnam assimileren met zijn geest. Het was voor hem niet voldoende de zon te zien opgaan en ondergaan, het moest OOK een psychisch gebeuren zijn. Zo ontstonden de zonnegoden en maangoden. De zon moest in haar verandering een god of held vertegenwoordigen, die woont in de ziel van de mens. Zo staat dit psychisch fenomeen aan de wieg van alle aardse religies. Er is daarom ook altijd
een groot verband geweest in onze geschiedenis tussen religie en kunst. Dieren werden mythologische figuren met een bepaalde betekenis en een specifieke  functie. De reuzenzeeslang, de slang in het aards  paradijs,
de Minerva (Godin van Wijsheid en kunst, goddelijke macht van het verstand en vindingrijkheid van de menselijke  geest) en de Sater. Pluto kennen we reeds. 

Onze ziel bevat alle beelden waaruit legendes, sprookjes (Harry Potter), en mythen ontstaan zijn. De ervaring van de oude religies is nu verloren gegaan. Ook de rijkdom van de symboliek. Ik geef een voorbeeld uit de oudhied: De atoomtheorie van de oude Leucippus en Democritus berustte niet op de waarneming van de atoomsplitsing maar op de 'mythologische voorstelling' van de allerkleinste deeltjes. Ook in de Bhavagad Gita wordt daar uitvoerig over verteld.

Het is uiterst belangrijk te beseffen dat de 'oerbeelden' van onze fantasie samenvallen met hét ontstaan van de menselijke soort!
Het gaat hier om een specifiek menselijke aard van de mens. Onze psyche is voorgevormd geweest uit dé fantasie.
In onze fantasie worden of kunnen onze oerbeelden zichtbaar worden. Als we er heel bewust mee omgaan, kunnen we onze
'oergedachten' zelfs raken! Alle hemelen en alle wereldse religies zijn bevolkt hiermee. 

Als ik het goed begrijp iis mijn geest, mijn denken onstaan uit dromen en fantaseren... ha.. vandaar dat er veel fantasten zijn ....

ThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetter

                                                 Schilderij rechts: "De ontvoering van Persephone, Proserpina, de godin van het dodenrijk".

De moderne mens gelooft nu enkel in rede en verstand en dat is het nu net de beperking en de vervorming van de menselijke geest. 
Wanneer deze fantasie-oerbeelden van het culturele leven worden afgesneden dan verminderd de waarde van een cultuur. Blijven deze oerbeelden bewust in een of andere vorm, dan kan het niet anders dat deze bijkomende energie de gehele maatschappij ten goede komt. De ganse Natuur is op zoek en kijkt nauwlettend toe en zoekt de meest bewuste mens! Elke kleine stap vooruit op het pad van de bewustwording schept telkens een nieuwe wereld. Het creatieve aspect van de werkelijkheid. De wetenschap kan helpen bij deze bewustwording om de wereld om ons heen beter te begrijpen, maar zij kan niet alles. De oerzonde is onbewustheid. Onze emoties zijn eigenlijk de voornaamste bron van bewustwording... niet het verstand alleen. 

In onze geest kunnen we de kiem van de materie ontdekken...onze oorsprong. Doch voornamelijk fantasie en verbeelding helpen hierbij, niet alleen rede en verstand. Maar ook in de materie (van onze hersenen) kunnen we de kiem van onze geest ontdekken
En dan zullen we zien dat we met een hogere vorm van de werkelijkheid te maken hebben. Het is niet zo dat alle chemische en hormonale reacties in onze hersenen alleen verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van de menselijke geest, verbeelding en fantasie. 
Fantasie en verbeelding zijn zoveel meer dan louter chemische reacties. Een hersenscanner kan toch ook niet onze persoonlijkheid scannen?
Om grote kunst te maken moeten de geproduceerde fantasieën een willekeurige prestatie zijn!
K'ga ne keer resumeren... dus als ik Grote Kunst wil maken moeten ik doelbewust beginnen fantaseren... Amai, wel nie gemakkelijk....

ThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetter

Komen de fantasieën natuurlijk en spontaan naar boven dan zijn dat natuurproducten! Deze zijn niet willekeurig. 

Bv. het tekenen van mandala's is een natuurlijk proces! Het tekenen van vierkanten en rechthoeken ook. Schizofrene patienten kunnen spontaan
mandala's tekenen. Mandala's en rechthoeken uitbeelden kunnen optreden in toestanden van het uiteenvallen van de psyche of desorientatie!
Het is een poging tot zelfgenezing door de Natuur zelf. Het is geen bewuste overweging, maar een impuls. Daarom is de hedendaagse kunst veeleer
een uiting van een toch wat 'ziekelijke' menselijke tijdsgeest.

ThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetter

K'ga nog ne keer nadenken...   k'moet dus zelf eigenhandig mijn eigen geest uitdagen om creatief bzeig te zijn Philippe Smith  'Masks & Psychische Façade'
En dit zonder na te denken en zonder mijn gevoelens of mijn frustraties te willen uiten .... ja dadde ....
totaal onpersoonlijk en visionair.. zoals in de vroegere mythen...   bravo Flupke... heb het vast... yes
Wa zeggen die slimme nog .... ? 

 
Een psychisch ontregelde geest mag geen voedingsbodem zijn voor het onstaan van een kunstwerk! 
De onbewuste tijdsgeest uitbeelden, al dan niet bewust, is echter wel leuk. We kunnen er van leren. Visionair zijn naar de toekomst en een 'nieuwe' tijdsgeest uitbeelden is natuurlijk nog beter...(...). 

De dierlijke instincten van de mens zijn nu overgelaten aan hun lot. Mensenhoofden met dierlijke elementen. De primaire symboliek is nu weg. Onze maatschappij bevindt zich nu in een totaal nieuwe situatie. De huidige problemen worden veroorzaakt door een verminderde aanpassing van het bewustzijn. Daarmede wil ik zeggen dat het bewustzijn wordt geconfronteerd met een situatie waar het niet is tegen opgewassen. De oudere symbolen kunnen ons bewustzijn nu niet meer versterken. Norm en moraal hebben afgedaan en de wereld is nu een 'esthetisch fenomeen' geworden. Alles moet schoon en mooi zijn. We worden overspoeld door crissisen en ontwrichting in de maatschappij.
Amai, amai ... het is zodoende mijn verantwoordelijkheid als mens een ethische kunstenaar te zijn...
willekeurige intuïtie & fantasie moeten de startbasis zijn en dan moet ik nog de tijdsgeest een nieuwe richting uitsturen..
Dat is wel vele voor mien verstand ...?
En die intuïtieve verbeelding en fantasie met dan ook nog bevrijdend zijn ....
Dus...een totaal nieuwe wereldbeschouwing verkondigen....   goe zo Flupke...hebt het begrepen.... 
Allée... aan de slag nu ..... schrijf maar een boek ... en doe t'er maar aan voort.... want de wereld staat nu al lang op zijnen kop ...

ThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetterThereisnoArtlikePhilippeSmithArtThinkBetter&FeelBetter